Betaal veilig en snel met iDeal

Een product uitproberen?

Privacy policy

Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

 

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Privacy statement sollicitanten

Introductie

De privacy van interne en externe sollicitanten wordt binnen Eco-Point erg belangrijk gevonden. Wanneer u solliciteert verzamelen wij uw informatie, waaronder persoonsgegevens. Dit zijn onder andere uw CV en motivatiebrief. Door Eco-Point worden uw persoonsgegevens verwerkt zoals de huidige privacywetgeving (de AVG) voorschrijft. Middels dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken tijdens het wervings- en selectieproces. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast om up-to-date te blijven aan de wetgeving.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een juist wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Enkel voor wervingsdoeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt. De doelen zijn de volgende:

  1. Vergelijking van uw gegevens met de huidige vacatures binnen Eco-Point;
  2. Communicatie van het wervings- en selectieproces;
  3. Om contact met u op te nemen voor een sollicitatiegesprek;
  4. Om informatie aan sollicitanten door te geven over andere relevante vacatures;
  5. Indien het onderdeel is van de selectieprocedure aan het bureau dat een assessment/psychologische/medische keuring afneemt; en
  6. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Gegevens van sollicitanten

Eco-Point verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) middels uw cv en motivatiebrief. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens die door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail worden verstrekt. Enkel de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden verwerkt.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

Eco-Point kan indien dit nodig is voor het werving- en selectieproces persoonsgegevens die u aan Eco-Point verstrekt delen met derde partijen, zoals externe recruitment partijen die wij mogelijk inhuren voor tijdelijke ondersteuning van het recruitment proces.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Tijdens de werving- en selectieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard. Uiterlijk één jaar na het beëindigen of afronden van de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens verwijdert.

Beveiliging

Technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Beveiligingstechnologieën zijn toegepast zodat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt door medewerkers binnen Eco-Point die betrokken zijn bij het sollicitatieproces van de desbetreffende vacature.

Contact

Mocht u vragen hebben en contact op willen nemen met het recruitment van Eco-Point dan kunt u contact opnemen met [email protected].

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Wij gebruiken cookies bovendien uitsluitend om onze website beter te laten functioneren. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Eco-Point Group, waaronder

  • Eco-Point International b.v.
  • Eco-Point Diensten b.v.
  • Eco-Point bvba
  • Eco-Point GmbH

De heer W(im) Serno
Canadaweg 28
NL-4661 PZ Halsteren
[email protected]

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Halsteren, 1 Januari 2022